สมัครเรียน กศน.


สมัครเรียน กศน.

หลังจากสมัครเรียน กศน. เรียบร้อยแล้วทาง ทางครูหรืออาจารย์ผู้ดูและท่าน จะติดต่อกลับท่านอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงทะเบียน ภายใน 24 ชั่วโมง