การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ-31 ชม.ขึ้นไป)ช่างปูน

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ทักษะและมีความพร้อมทั้ง ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน

แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ

ผลงานสื่อวีดีทัศน์ของครู กศน.ตำบล

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นเรื่องของการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย