การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ประกอบวิชาชีพ


การพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพ สมรรถนะที่ทัน ต่อสภาพความจําเป็น ตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้ตนเองมีชีวิต ที่ดีขึ้น ดังนั้น การที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ จะต้องมีความรู้ ความ เข้าใจหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ความสําคัญของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ในด้านต่าง ๆ รู้วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูล ความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองและครอบครัว รู้เทคนิคการมี ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและสังคม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นําชุมชน ในฐานะ ผู้นํา และผู้ตาม ในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนและสังคม


  • รหัสหนังสือ : สค 31004

ช่องทางการเรียนรู้

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ระดับประถมศึกษา

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย